sábado, 11 de abril de 2015

Català a l'atac : Cop de cap

.La vida ens dóna molts cops. Però, exactament, quins cops són aquests?
Ací en repassem uns quants per donar-vos un cop de ma.

miércoles, 11 de marzo de 2015

Català a l'atac : Dormir com un soc

.Mentre que la gran majoria de catalans dormen com un tronc, n'hi ha d'altres que passen la nit del lloro per culpa d'uns animalets musicals. Escoltem-los, són la pera!

miércoles, 11 de febrero de 2015

Català a l'atac : Refredat

.Davant del problema del refredat els catalans tenim dues solucions: mocar-nos o fer muntanya amunt. Atxim! Salut!

jueves, 22 de enero de 2015

Certificats de la Direcció General de Política Lingüística


El 30 de gener s'obre la inscripció 
a les proves per obtenir els certificats 
de coneixement de llengua catalana 


"El català en xifres" publica que el 30 de gener s'obre la inscripció a les proves per obtenir els certificats de llengua catalana que convoca anualment la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura. Les proves estan obertes a qualsevol persona que tingui 16 anys o més en la data de la prova i no es requereix cap titulació acadèmica prèvia. 

El termini de presentació de sol·licituds d'inscripció està obert del 30 de gener al 18 de febrer. Les sol·licituds es poden presentar per mitjà de l'Oficina Virtual de Tràmits o bé presencialment a les oficines de la Direcció General de Política Lingüística. Les proves tindran lloc entre el 9 de maig i el 13 de juny. 

El sistema de certificats de la Direcció General de Política Lingüística permet acreditar cinc nivells de competència lingüística en català d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa: el nivell bàsic (A2), el nivell elemental (B1), el nivell intermedi (B2), el nivell de suficiència (C1) i el nivell superior (C2). 

Al portal Llengua catalana es facilita la descripció de les proves, models d'examen i diversa documentació que permet triar el nivell més adequat als coneixements de cadascú i preparar-se per a la prova. 


domingo, 11 de enero de 2015

jueves, 11 de diciembre de 2014

Català a l'atac : Bona sort

.La nit abans d'un examen, molts nens catalans demanen a Déu que es cremi l'escola. Però per sort Déu no atén les seves pregàries.

jueves, 13 de noviembre de 2014

Català a l'atac : Català infantil

.Entre els catalans de zero a dos anys, què és per a ells la bua, la teta, el titit, la xitxa, el bavi? Ací us ho expliquem detingudament i diàfana.

miércoles, 15 de octubre de 2014

Català a l'atac : Mindundi

.És vostè un ningú, o un no ningú o és vostè un nyèbit? No ho sap? Ací s'explica d'una manera fefaent el que signifiquen aquestes paraules.

lunes, 15 de septiembre de 2014

Català a l'atac : Acabament de contes

.I vet aquí un gos, vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat i bona nit i tapa't!

lunes, 18 de agosto de 2014

Català a l'atac : Ensopegar

.Per ensopegar, el peu ha de topar amb un obstacle i entrebancar-se. Ha quedat clar?
Doncs, apa!

lunes, 28 de julio de 2014

Nivel II. Lección 5ªCatalán. Autoaprendizaje
Nivel II. Avanzado.
Lección 5ª.  
Fuente: WikiLibros. Libros libres para un mundo libre.
Para ver toda la lección [se recomienda]: clic aquíQuan en català hi ha una "u" i en castellà una "o"

En català hi ha tot un seguit de mots que s'escriuen amb u mentre que en castellà s'escriuen amb una o. Ací us en donem una llista important:

ateneu (ateneo) 
   L'ateneu de Barcelona fou cabdal en la història del catalanisme polític.  
   El ateneo de Barcelona fue capital en la historia del catalanismo político.       
       
turmentar (atormentar) 
   El gegant va sortir de la terra per turmentar els vius.  
   El gigante salió de la tierra para atormentar a los vivos.

miércoles, 16 de julio de 2014

Català a l'atac : Monstres

.De nit, la casa s'omple de bestioles entranyables per donar i per vendre. Catalunya, terra de monstres.

miércoles, 9 de julio de 2014

Nivel II. Lección 4ªCatalán. Autoaprendizaje
Nivel II. Avanzado.
Lección 4ª.  
Fuente: WikiLibros. Libros libres para un mundo libre.
Para ver toda la lección [se recomienda]: clic aquí 

Quan en català hi ha una "o" i en castellà una "a"

En català hi ha tot un seguit de mots que s'escriuen amb o mentre que en castellà s'escriuen amb una a.

bambolina (bambalina) 
   En començar el segon acte van caure el teló i la bambolina.  
   Al comenzar el segundo acto se cayeron el telón y la bambalina.
    
canelobre (candelabro) 
   El canelobre de set braços d'or és un símbol jueu.  
   El candelabro de siete brazos de oro es un símbolo judío.
    
escàndol (escándalo) 
   Quin escàndol! El sotsdirector ha fugit amb tots els diners.  
   ¡Qué escándalo! El subdirector se ha fugado con todo el dinero.
    
estrafolari (estrafalario) 
   Quin barret més estrafolari dus.  
   Qué sombrero más estrafalario llevas. 
      
obertura (apertura) 
   L'obertura de la sessió és a dos quarts de vuit.  
   La apertura de la sesión es a las siete y media. 
      
ofegar (ahogar) 
   Li va estrènyer el coll a l'ànec fins que el va ofegar.  
   Le apretó el cuello al pato hasta que lo ahogó. 
      
rostoll (ratrojo) 
   Quan van acabar la sega deixàrem anar un gat pel rostoll.  
   Cuando acabaron la siega soltamos un gato entre el rastrojo.

Quan en català hi ha una "o" i en castellà una "e"

En català hi ha tot un seguit de mots que s'escriuen amb o mentre que en castellà s'escriuen amb una e.

arromangar (arremangar o remangar) 
   Feia tanta calor que les dones s'arromangaven les faldilles.  
   Hacía tanto calor que las mujeres se remangavan las faldas.
    
Cabriol (Cabriel) 
   El riu Cabriol és un afluent del Xúquer.  
   El río Cabriel es un afluente del Júcar.
    
colobra (culebra) 
   Al nostre país li diem colobra a una serp no verinosa.  
   En nuestro país le llamamos culebra a una serpiente no venenosa.
    
dofí (delfín) 
   Els dofins surten a la superfície sovint per respirar.  
   Los delfines salen a la superficie a menudo para respirar.
    
durador (duradero) 
   Les dues ciutats van arribar a un acord de cooperació durador.  
   Las dos ciudades llegaron a un acuerdo de cooperación duradero.
    
embarcador (embarcadero) 
   Quan vam arribar a l'embarcador el vaixell ja havia salpat.  
   Cuando llegamos al embarcadero el barco ja había zarpado.
    
estora (estera) 
   Al terra hi havia una estora de jonc.  
   En el suelo había una estera de junco.
    
temorós (temeroso) 
   El batlle dominava els treballadors temorosos.  
   El alcalde dominaba a los trabajadores temerosos.
   
terbolí (torbellino) 
   De tant en tant els terbolins arrasen aquesta vall.  
   De vez en cuando los torbellinos arrasan este valle.

 

 

Quan en català hi ha una "o" i en castellà una "u"

En català hi ha tot un seguit de mots que s'escriuen amb o mentre que en castellà s'escriuen amb una u:
aixovar (ajuar) 
   A Catalunya l'aixovar l'aporta l'home i a Castella la dona.  
   En Cataluña el ajuar lo aporta el hombre y en Castilla la mujer. 
      
assortir (surtir) 
   Disposem d'un assortiment de més de 700 tipus de galetes i bescuits.  
   Disponemos de un surtido de más de 700 tipos de galletas y bizcochos. 
      
atordir (atudir) 
   Li van donar un cop al cap i es va aixecar mig atordit.  
   Le dieron un golpe en la cabeza y se levantó medio aturdido. 
      
atorrollar (aturrullar) 
   S'atorrolla en presentar-lo a una noia.  
   Se aturrulla al presentarle a una chica. 
    
avorrir (aburrir) 
   Com més va més m'avorreix.  
   Cada vez me aburre más. 
      
blancor (blancura) 
   La blancor de les cases eivissenques em va colpir.  
   La blancura de las casas ibizencas me impresionó. 
      
bordell (burdel) 
   Davant per davant de cal David és el bordell.  
   Justo enfrente de la casa de David está el burdel. 
      
Bordeus (Burdeos) 
   Bordeus és la capital d'Aquitània.  
   Burdeos es la capital de Aquitania. 
      
borsari (bursátil) 
   Després de la crisi borsària va haver-hi suïcidis a doll.  
   Tras la crisis bursátil hubo suicidios en abundancia. 
      
botifarra (butifarra) 
   Vam rostir xulles, llonganisses, botifarres i xoriços.  
   Asamos chuletas, longanizas, butifarras y chorizos. 
      
broma (bruma) 
   La platja del Postiguet era coberta de broma aquest matí.  
   La playa del Postiguet estaba cubierta de bruma esta mañana. 
      
-En valencià broma també equival a broma     
     
brúixola (brújula) 
   La millor manera de trobar el Nord és fer servir la brúixola.  
   La mejor manera de encontrar el Norte es usar la brújula. 
      
calorós (caluroso) 
   Quina nit més calorosa. No he pogut aclucar l'ull.  
   Qué noche más calurosa. No he podido pegar ojo. 
      
capítol (capítulo) 
   Premeu aquí per tornar a l'inici del capítol.  
   Pulsar aquí para volver al inicio del capítulo. 
      
capoll (capullo) 
   En sortir del capoll l'eruga havia esdevingut papallona.  
   Al salir del capullo la oruga se había convertido en mariposa. 
      
carboncle (carbúnculo) 
   El carboncle és l'altre nom que té el robí.  
   El carbúnculo es el otro nombre que tiene el rubí. 
      
cartoixa (cartuja) 
   La Cartoixa de Portaceli fou la primera del Regne de València.  
   La Cartuja de Portaceli fue la primera del Reino de Valencia. 
      
cartolina (cartulina) 
   Has de doblegar la cartolina pel mig.  
   Tienes que doblar la cartulina por el medio. 
      
cíngol (cíngulo) 
   El sacerdot es va cenyir l'alba amb el cíngol .  
   El sacerdote se ciñó el alba con el cíngulo. 
      
cobrir (cubrir) 
   En uns quants indrets hi ha el costum de dur el cap cobert.  
   En algunos lugares existe la costumbre de llevar la cabeza cubierta. 
      
colobra (culebra) 
   Quina cançó parlava d'una colobra que acaçava un falciot?.  
   ¿Qué canción hablaba de una culebra que acosaba un vencejo?. 
      
complir (cumplir) 
   Avui compleixo vint-i-sis anys.  
   Hoy cumplo veintiséis años. 
      
conservadorisme (conservadurismo) 
   El conservadorisme és una ideologia política.  
   El conservadurismo es una ideología política. 
      
cònsol (cónsul) 
   La meva xicota és la filla del cònsol d'Alemanya.  
   Mi novia es la hija del cónsul de Alemania. 
      
cotí (cu) 
   Per als matalassos farem servir aquest cotí nou.  
   Para los colchones utilizaremos este cutí nuevo. 
      
croada (cruzada) 
   A la primera croada es va conquerir Jerusalem l'any 1099.  
   En la primera cruzada se conquistó Jerusalén el año 1099. 
      
dolç (dulce) 
   Aquests pastissos són més dolços que la mel.  
   Estos pasteles son más dulces que la miel. 
      
embotit (embutido) 
   A l'Empordà hom fa un embotit típic: la botifarra dolça.  
   En el Empordà se hace un embutido típico: la butifarra dulce. 
      
engolir (engullir) 
   El monstre va engolir els moltons en un tres i no res.  
   El monstruo engulló los carneros en un santiamén. 
      
escodrinyar (escudriñar) 
   Vaig escodrinyar tots els racons del món però no hi era.  
   Escudriñé todos los rincones del mundo pero no estava. 
      
escopir (escupir) 
   No escopiu a terra.  
   No escupir al suelo. 
      
escrúpol (escrupulo) 
   Mai no hauria pensat que el teu mestre no tenia escrúpols.  
   Nunca habría pensado que tu maestro no tenía escrúpulos. 
      
esdrúixol (esdrújulo) 
   En català heu d'accentuar tots els mots esdrúixols.  
   En catalán tenéis que acentuar todas las palabras esdrújulas. 
      
estoig (estuche) 
   Vaig desar la joia a l'estoig perquè no me n'havia de servir.  
   Guardé la joya en el estuche porque no iba a usarla. 
      
fonament (fundamento) 
   Una opinió sense fonament.  
   Una opinión sin fundamento. 
      
furóncol (forúnculo) 
   Té un furóncol a la parpella.  
   Tiene un forúnculo en el párpado. 
      
gobelet (cubilete) 
   Vaig sacsejar el gobelet i vaig llançar els daus.  
   Agité el cubilete y tiré los dados. 
      
gola (gula) 
   La gola és un dels set pecats capitals.  
   La gula es uno de los siete pecados capitales. 
      
-En valencià gola també equival a garganta     
          
governamental (gubernamental) 
   Les forces governamentals posaren fi al setge de la capital.  
   Las fuerzas gubernamentales acabaron con el sitio de la capital. 
      
gropa (grupa) 
   Un genet muntat a la gropa d'un cavall.  
   Un jinete montado en la grupa de un caballo. 
      
Hongria (Hungría) 
   Hongria és la pàtria dels magiars.  
   Hungría es la patria de los magiares. 
      
Joan (Juan) 
   Vam passar la revetlla de Sant Joan a Tossa de Mar.  
   Pasamos la verbena de San Juan en Tossa de Mar. 
      
joglar (juglar) 
   Els joglars cantaven les peces que escrivien els trobadors.  
   Los juglares cantaban las piezas que escribían los trobadores. 
      
joguet o joguina (juguete) 
   El dia del meu aniversari sempre em regalaven un joguet.  
   El día de mi cumpleaños siempre me regalaban un juguete. 
      
jonc (junco) 
   A la vora del riu creixien els joncs.  
   En la orilla del río crecían los juncos. 
      
joventut (juventud) 
   Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Andratx.  
   Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Andratx. 
      
lloc (lugar) 
   En un lloc amagat de la costa catalana vivia una cigonya reial.  
   En un escondido lugar de la costa catalana vivía una cigüeña real. 
      
llúpol (lúpulo) 
   El llúpol és una planta enfiladissa dels climes temperats i humids.  
   El lúpulo es una planta trepadora de los climas templados y húmedos. 
      
moaré (muaré) 
   La senyora Martí, vestida de moaré verd, li féu un petó a la galta.  
   La señora Martí, vestida de muaré verde, le besó [le dio un beso] en la mejilla. 
      
-En castellà també hi ha el mot moaré     
          
mecanoscrit (mecanuscrito) 
   L'any 1980 va lliurar a l'editor un mecanoscrit.  
   En el 1980 entregó al editor un mecanuscrito. 
      
monyó (muñón) 
   El manc aixecà el monyó per acomiadar-se.  
   El manco levantó el muñón para despedirse. 
      
nodrir (nutrir) 
   L'alletament és la manera més natural de nodrir el nadó.  
   La lactancia es la manera más natural de nutrir al recién nacido. 
      
pèndol (péndulo) 
   A mesura que el pèndol oscil·la, perd energia i se n'esmorteeix el moviment.  
   A medida que el péndulo oscila, pierde energía y se atenúa su movimiento. 
      
penombra (penumbra) 
   Al rebedor hi havia una penombra estranya.  
   En el recibidor había una penumbra extraña. 
      
ploma (pluma) 
   Tenia una ploma blanca a la mà amb què escrivia.  
   Tenía una pluma blanca en la mano con la que escribía. 
      
polpa (pulpa) 
   Pren el suc amb la polpa perquè conté bona part de la fibra de la taronja.  
   Tomo el zumo con la pulpa porque contiene gran parte de la fibra de la naranja. 
      
polvoritzar (pulverizar) 
   Mentre tu llegies la novel·la jo polvoritzava la falguera.  
   Mientras tú leías la novela yo pulverizaba el helecho. 
      
porpra (púrpura) 
   Una vegada feta la faldilla porpra no se la volia posar. 
   Después de hecha la falda púrpura no se la quería poner.    
     
Romania (Rumanía) 
   Romania és un estat membre de la Unió Europea.  
   Rumanía és un estado miembro de la Unión Europea. 
      
rossinyol (ruiseñor) 
   Un rossinyol cantava en un arbre fullat i florit.  
   Un ruiseñor cantaba en un árbol frondoso y florido . 
      
sospir (suspiro) 
   Quan va saber els resultats de la prova, féu un sospir i se n'anà a casa.  
   Cuando supo los resultados de la prueba, dio un suspiro y se fue a casa. 
      
sostreure (sustraer) 
   Trobe que ha estat al metro que m'han sostret la cartera.  
   Creo que ha sido en el metro donde me han sustraído la cartera. 
      
tamboret (taburete) 
   Com que no hi havia cap cadira vaig seure en un tamboret.  
   Como no había ninguna silla me senté en un taburete. 
      
títol (título) 
   No tinc cap títol universitari.  
   No tengo ningún título universitario. 
      
tolir-se (tullir) 
   Amb els anys es va anar tolint fins que deixà de caminar.  
   Con los años se fue tulliendo hasta que dejó de andar. 
      
tomba (tumba) 
   En aquest cementiri no hi ha lloc per a cap més tomba.  
   En este cementerio no hay sitio para ninguna tumba más. 
      
torba (turba) 
   La torba és un combustible fòssil.  
   La turba es un combustible fósil. 
      
torbar (tubar) 
   Els crits de la parella van torbar la tranquil·litat.  
   Los gritos de la pareja turbaron la tranquilidad. 
      
Torí (Turín) 
   Torí és la capital del Piemont.  
   Turín es la capital del Piamonte.   
      
Torís (Turís) 
   Torís és un poble valencià a la Ribera Alta.  
   Turís es un pueblo valenciano en la Ribera Alta. 
      
torn (turno) 
   Li vaig canviar el torn a mans besades.  
   Le cambié el turno con mucho gusto.
    
torró (turón) 
   Ja has encetat la barra de torrons.  
   Ya has comenzado la barra de turrón.
       
-En català el mot torró s'empra habitualment en plural.     
    
triomf (triumfo) 
   El triomf del boxador català a Atenes no ha estat per atzar.  
   El triunfo del boxeador catalán en Atenas no ha sido por azar.
    
xorigueresc (churrigueresco: relatiu als Churriguera) 
   Era una mentida. La capella no tenia cap retaule d'estil xorigueresc.  
   Era una mentira. La capilla no tenía ningún retablo de estilo churrigueresco.

lunes, 30 de junio de 2014

Nivel II. Lección 3ªCatalán. Autoaprendizaje
Nivel II. Avanzado.
Lección 3ª.  
Fuente: WikiLibros. Libros libres para un mundo libre.
Para ver toda la lección [se recomienda]: clic aquí
Quan en català hi ha una "i" i en castellà una "a"

En català hi ha tot un seguit de mots que s'escriuen amb i mentre que en castellà s'escriuen amb una a. Ací us en donem una llista important:

cartipàs (cartapacio) 
   L'infant va obrir el cartipàs i va arrencar a escriure-hi.  
   El ninó abrió el cartapacio y comenzó a escribir. 
      
simbomba (zambomba) 
   Els meus fills cantaven nadales i tocaven la simbomba.  
   Mis hijos cantaban villancicos y tocaban la zambomba. 
      
teranyina (telaraña)

 

 

Quan en català hi ha una "i" i en castellà una "e"

acordió (acordeón) 
   A l'Alt Urgell hi ha el museu de l'acordió.  
   En l'Alt Urgell está el museo del acordeón. 
      
advertiment (advertencia) 
  
      
ambigüitat (ambigüedad) 
   

antiguitat (antigüedad) 
   
  
arriar (arrear) 
   El pagès féu petar la llengua per arriar la bèstia.  
   El campesino hizo chascar para arrear la bestia. 

  
bidell (bedel)
  
         
campió (campeón)
  
         
cerimònia (ceremonia)
  
         
cesària (cesárea)
  
         
ciment (cemento)
  
         
Climent (Clemente)
  
         
contemporània (contemporánea)
         

contenidor (contenedor)
         

declivi (declive)
         

desimboltura (desenvoltura)
         

diabetis (diabetes)
         

dicible (decible)
  
         
didal (dedal)
  
         
dit (dedo)
  
         
eclipsi (eclipse)
         

fèrria (férrea)
         

galió (galeón)
         

indicible (indecible)
         

infermer (enfermero)
         

instantània (instantánea)
         

línia (línea)
         

mantenidor (mantenedor)
         

millor (mejor) 
   No he tastat mai res de millor.  
   No he probado nunca nada mejor. 
      
momentània (momentánea)
         

nucli (núcleo)
         

oli (óleo)
  
         
ordinador (ordenador)
         

quítxua (quechua)
         

-En castellà també hi ha la variant quichua
       
       
penis (pene)
         

sobirania (soberanía)
         

tinent (teniente)
         

Tunis (Tunez)